KJØPSBETINGELSER

NB! Vi sender til kunder med adresse i Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1) Avtalen


Kulla Handels produkter bestilles på www.viking-larp.com. En juridisk bindende avtale om kjøp ansees inngått når din bestilling er bekreftet (ordrebekreftelse) på e-post til den e-post adressen som er oppgitt ved bestillingen. Gjennom bestillingen aksepteres Kulla Handel UG generelle vilkår. Kulla Handel UG inngår ikke avtale med mindreårige (personer under 18 år) med mindre det foreligger samtykke fra foresatte eller verge. Avtale kan bare inngås med kunder med leveringsadresse i Norge.

Bestillingens gjennomføring og formidling av alle i denne forbindelse relevante informasjoner kommer med e-mail, til dels automatisk. Du skal derfor kontrollere, at den email-adressen du har gitt oss er riktig, så du kan motta våre e-mails. Disse kan evt hindres av SPAM-filter, evt. lande i papirkurven.


2) Partene
Selger
Firmanavn: Kulla Handel UG (haftungsbeschränkt), heretter kalt KH
Kontaktadresse: Amselweg 7, 23701 Eutin, Tyskland
E-post: handel@taberna-historica.com
Telefonnummer: +49 4521 8264392
Handelsregisternummer:  HRB 18264 HL


Kjøper er den person som foretar bestillingen.


3) Priser
Som kunde med leveringsadresse i Norge er du fritatt for tysk moms. Prisene som oppgis på www.viking-larp.com er ekskl. tysk moms (mva.), frakt og evt norske tollgebyrer. Salgsprisen ekskl. moms, men inkl. frakt vises i handlekurven.  Norsk moms og evt. tollgebyrer betaler du når du henter ut pakken på postkontoret. Se toll.no. Særskilt gebyr kommer i tillegg  for uavhentede pakker. Vi gjør oppmerksom på at varer som er priset til kroner 0,- er en uheldig feil som dessverre kan oppstå i systemet. Vi gir naturligvis ikke vekk varer.

4) Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen ved tidspunktet for bestilling. Alle våre transaksjoner foregår i norske kroner. Kjøper kan betale enten med kreditt-/ betalingskort eller bankoverføring til selgers norske konto. Kortbetalingen skjer med 100 % sikkerhet for deg i samarbeid med Pay Pal, en av de største aktører på dette området. Bruk av kort medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

5) Levering
Levering av varen fra selger til kjøper skjer på den måte og til det sted som er angitt i bestillingen i nettbutikken. Hvis ikke et leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid som normalt er 8-12 arbeidsdager og senest 30 dager etter bestillingen er mottatt. Om KH ikke kan levere innen avtalt tid, skal kjøper uten opphold informeres om årsaken til forsinkelsen og ny leveringstid. Kjøper har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kunne kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra selger. Dersom kjøper ikke godtar ny leveringstid, ved forsinket leveranse, tilbakebetales kjøpet innen 30 dager.
Skal selger sørge for at varen blir sendt til kjøper, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

KH forbeholder seg retten til delleveranse.


6) Uavhentede bestillinger

 • Treffes du ikke på angitt leveringsadresse, blir pakken lagret hos ditt lokale postkontor / -ombud.
 • Om pakken ikke avhentes innenfor den lagringstid som gjelder for fraktfirmaet / posten (normalt ca. fjorten (14) dager) returneres pakken til KH.
 • Om dette skjer vil du bli debitert for en avgift på kr 500,- (NOK) for kostnadene dette medfører for KH's administrasjon, frakt, returfrakt og håndtering.
 • Denne avgiften fratrekkes kjøpebeløpet innen vi tilbakebetaler deg kjøpesummen. Angreretten utløses ikke automatisk av at pakken ikke mottas. Når KH har mottatt pakken, opphører kjøpekontrakten med kunden automatisk omgående.
 • Ønskes varen allikevel, må denne bestilles på nytt.


7) Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når bestillingen er overtatt av kjøper i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

8) Angrerett

Du som forbruker har alltid fjorten ( 14 ) dagers angrerett etter angrerettloven fra det tidspunktet du har mottatt varen eller en vesentlig del av den. Hvis du i dette tidsrommet returnerer din vare for bytte eller tilbakebetaling skal du ta kontakt med oss eller benytte den vedlagte returseddelen. Angreretten gelder under forutsetning av at varen i det vesentlige er i uforandret stand.

Naturligvis har du rett til prøve og undersøke produktet. Returnerer du en ubrukt vare med tilhørende manualer, etiketter og forpakning innen 14 dager, tilbakebetales kjøpesummen ekskl. frakt innen 30 dager i EURO / BANK eller via PAYPAL / Kreditkort i NOK. Alternativt gjennomføres ønsket bytte. Kunden er selv ansvarlig for å dekke returkostnadene.
 Er produktets kvalitet blitt påvirket som følge av at du som kunde har håndtert varen mer enn nødvendig for å undersøke egenskapene eller funksjoner, vil tilbakebetalingen bli redusert tilsvarende produktets verditap.

Angreretten gjelder ikke

 •  ved kjøp av varer som er tilvirket og endret med kundens særslilte ønsker (f.eks, målsøm)

 • Varer som er tilskåret på lengde og bredde (metervare).

 • forseglede varer når forseglingen er brutt.

 • varer som du p.g.a sin beskaffenhet har blandet med andre varer.

 • CD og computersoftware

 • blanke våpen (sverd, spyd, kniver o.l.) og andre varer som behøver importtillatelse og blir avvist i tollen pga. at kunden ikke har sørget for dette.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøper melde fra til selger ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 10.

9) Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper kreve oppfyllelse eller heve avtalen og kreve tilbakebetaling av kjøpesummen fra selgeren.

 • Oppfyllelse: Dersom selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøper fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selger. Kjøper kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selger ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøpers interesse i at selger oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

 • Heving: Kjøper kan heve avtalen med selger dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selger ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøper har fastsatt. Kjøper kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selger har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
 • 
Tilbakebetaling: Kan bestillingen eller deler derav ikke leveres, tilbakebetaler selger kjøpesummen efter avtale med kjøper.

10) Reklamasjon ved mangel                                                                                                                                          

Du som forbruker må kontrollere varen omgående etter å ha mottatt denne. Dersom det foreliggen en synlig mangel ved varen eller den på annen måte ikke svarer til den beskrivelsen som er gitt av KH, må kjøper senest innen 5 hverdager etter at han/hun mottok varen gi KH  beskjed. Bare originale feil omfattes av reklamasjonsretten. KH forbeholder seg retten til for det første å utbedre feilen, for det andre ombytte og for det tredje tilbakebetaling. Reklamasjonsretten omfatter for eksempel ikke feil som er omfattet av normal slitasje. Ved reklamasjon ta kontakt med oss eller anvend den vedlagte returseddel.

11) Garanti
Garanti som gis av selger eller produsent, gir kjøper rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

12) Retur

Ved retur bærer du risikoen for varen. Derfor er det viktig at varen ikke kan ta skade av transporten.Varen skal være ubrukt og sendes tilbake uskadet i originalforpakning. Samtlige etiketter skal sitte på, og manualer skal sendes med. Det er viktig at ytre emballasje anvendes og at limbånd og annet materiale ikke klistres på originalforpakningen.

 • Varer med brutt forsegling kan ikke returneres.
 • Angreretten gjelder ikke varer som er tilvirket eller endret i samsvar med kundens særskilte ønsker.

Returporto skjer på din omkostning med unntak av at varen er defekt eller feil pakket. Retur kan ikke sendes i postoppkrav. Etter mottaking og godkjent retur vil tilbakebetaling skje innen fjorten (14) dager fra det KM mottok returen. Tilbakebetaling skjer bare mot innsetting på bankkonto, ikke kontant.

For å muliggjøre en eventuell retur må du kunne dokumentere kjøp og KH anbefaler at du tar vare på ordrebekreftelse og betalingsreferanse som kvittering for ditt kjøp.

Returadresse: Kulla Handel UG, Amselweg 7, DE-23701 Eutin,  Tyskland. Tlf.:+49 4521 8264392.

13) Transportskader

KH er ansvarlig for varer som skades eller kommer bort ved transport til deg. Reklamasjon av transportskader skal gjøres innen 5 arbeidsdager efter at du har mottatt og kontrollert varen. Ved mottagelse av forsendelsen er det derfor viktig å kontrollere at varen ikke er transportskadet. KH anbefaler at du påpeker en eventuell transportskade direkte ved utlevering, og deretter kontakter KH`s kundeservice.

14) Pris- og produktinformasjon

Ved eventuelle feil i opplysninger om lagerstatus eller pris forbeholder KH seg retten til å heve kjøpet. Om varen er utgått eller av annen grunn ikke er tilgjengelig er KH ikke ansvarlig for å skaffe varen, men kan foreslå en alternativ vare. Alle bildeillustrasjoner må betraktes som illustrasjoner og er ingen garanti for varens nøyaktige utseende og beskaffenhet.

15) Force Majeure 

Dersom det inntreffer omstendigheter som ligger utenfor KH`s rimelig kontroll, for eksempel ved endret lovgiving, myndighetsavgjørelser, streik, blokade, sabotasje, krig, terrorisme, brann, oversvømmelse, naturkatastrofer eller liknende hendelser skal KH`s forpliktelse til å oppfylle kjøpsavtalen utsettes så lenge omstendighetene forsatt gjelder.

16) Personopplysninger

Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan selger kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selger har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøpers personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøper, eller i lovbestemte tilfelle. Nødvendige opplysninger er: Fullt navn, adresse, postnummer, sted, telefonnummer og e-postadresse. 

Selger kan kun innhente kjøpers personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.
 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
 

Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2. 12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. 

Hvis selger vil benytte kjøpers personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøper reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selger innhente kjøpers samtykke ved avtaleinngåelsen. Selger må gi kjøper informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøpers samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.


Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du sende en e-post til shop@viking-larp.com.

17) Cookies
Vår internettbutikk inneholder såkalte cookies. I følge loven om elektronisk kommunikasjon, som trådde i kraft den 25. juli 2003, skal alle som besøker et websted med cookies få informasjon om det.
Du kan se deg rundt i internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder.
Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan du kontakte vårt kundesenter, og levere din bestilling via telefon, faks, brev eller e-post.
 
18) Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøper kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. KULLA Handel UG vil følge vedtak Forbrukertvistutvalget fatter.
13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

Den felleseuropeiske plattformen for tvisteløsning (ODR) kan også benyttes for behandling av sak mellom partene.

Har du fremdeles spørsmål om våre salgsbetingelser?
Kontakt vår kundeservice så skal vi hjelpe deg så fort vi kan!